Jakou roli hraje kultura, umění a vzdělávání v globálních společenských krizích

Česká republika se letos zapojila do Světového týdne kreativity a inovací (World Creativity & Innovation Day 15. – 21. dubna), poprvé zaměřeného na vzdělávání. Prostřednictvím odborné konference, kulatých stolů, workshopů, happeningu ve veřejném prostoru či kampaní na sociálních sítích, které organizuje Platforma pro kreativní učení ve spolupráci s Pražským inovačním institutem, Společností pro kreativitu ve vzdělávání, Kreativní Prahou, Kreativním Českem a dalšími partnery, veřejnosti přiblíží principy a dopady kreativního vzdělávání. Poukáže zároveň na důležitou roli, kterou mohou mít kreativní odvětví v kontextu současné krizové situace na Ukrajině.  V ČR ponese akce název „Světový týden kreativity ve vzdělávání”.


Kreativita patří mezi klíčové dovednosti současného a budoucího světa. Pomáhá nám řešit každodenní i celospolečenské problémy. V rámci Světového týdne kreativity a inovací chceme ukázat, kde všude nám pomáhá, v situacích i profesích, kde bychom kreativitu nehledali, ale také v příbězích lidí, kteří díky tvůrčímu myšlení mění svět kolem nás.

České školství stojí nyní před další velkou výzvou. Bude muset do výuky začlenit desítky tisíc dětí, které uprchly před válkou. Léta prováděné mezinárodní výzkumy na školách nám jasně ukazují, že kreativní vzdělávání úzce souvisí i s naplňováním základních společenských cílů, které od vzdělávání očekáváme, jako např. sociální a emocionální rozvoj, občanská angažovanost, rovné příležitosti a v neposlední řadě akademické úspěchy. Právě kreativní vzdělávání je efektivním nástrojem citlivé integrace. Akcentuje spolupráci a akceptuje jinakost Pracuje s emocemi a empatií. Skrze umění přináší rozmanité vyjadřovací prostředky, proto může být nástrojem prevence posttraumatických syndromů, agrese a konfliktů.

Jaké jsou možnosti umění a kultury v kritických společenských momentech? Ať už se jedná o integraci uprchlíků, covidovou izolaci či artikulaci společenského nesouhlasu. Na druhé straně v dobách společenského “klidu” jsou kultura a umění na chvostu společenských potřeb. Proč tomu tak je? Hosté: Jana Návratová (IDU), Dana Moree (FHS UK), Tamara Moyzes (AVU), Kateřina Klementová (NIPOS), Milan Zvada (KC Záhrada). Moderuje: Roman Černík (Moving Station)
Kde: Kampus Hybernská

Záznam veřejné debaty.Kreativita ve vzdělávání připraví žáky na život a může také pomoci s integrací dětí z Ukrajiny

Kreativní myšlení pomáhá připravit žáky a studenty na život v současném dynamickém světě. Díky kreativitě vznikají zásadní inovace. Propojuje vědní disciplíny a vyučovací předměty a je zařazena i mezi klíčové dovednosti pro trh práce do roku 2025. Měla by se proto stát součástí modernizovaného vzdělávacího systému. Pandemie negativně dopadla na český vzdělávací systém, učitelé jsou vyčerpaní a mají před sebou další velkou výzvu v podobě integrace desítek tisíc ukrajinských dětí. Zahrnutí kreativity do vzdělávání přitom může českému školství pomoci. Zástupci několika organizací proto apelují na stát, aby se kreativita, umění a inovace staly na základních a středních školách v ČR součástí revize rámcových vzdělávacích programů.

Na témata a možnosti, které může tvořivost školskému systému dát, upozorňuje i mezinárodní akce Světový týden kreativity ve vzdělávání. Pořádá se v Praze od 15. do 21. dubna 2022. Týdenní akce v Česku navazuje na Světový týden kreativity a inovací, do něhož se zapojilo 109 zemí. Letos se poprvé zaměřuje právě na vzdělávání.

Prostřednictvím diskusí, odborné konference, workshopů, tvůrčích ateliérů či kampaní na sociálních sítích chce akce přiblížit principy a dopady kreativního vzdělávání, a zároveň vyvrátit mýty, které jsou s ním spojovány. Organizuje ji uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení a Pražský inovační institut (Pii) s organizacemi Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Kreativní Praha, Kreativní Česko, Pražské kreativní centrum a Kampus Hybernská. Program celého týdne je k dispozici na jejich webech.

„Uplatnění kreativních přístupů ve vzdělávání je v 21. století navýsost potřebné. Současná krize navíc ještě více odkryla roky neřešené problémy českého školství. Děkuji všem, kteří se těmto záležitostem dlouhodobě věnují. Jen díky kvalitním a svěžím učebním přístupům můžeme vybudovat vzdělanou a hravě sebevědomou společnost. Vzdělávání společně s inovacemi budou také mezi důležitými tématy nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU,” říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Co je to kreativita ve vzdělávání?
Jde o mezioborový přístup k procesu učení se. Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, jedny ze zásadních kompetencí pro 21. století. Je založené na symbióze znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností. Prostřednictvím umění vytváří podmínky pro větší autonomii žáků a podněcuje k jejich autenticitě, kritické reflexi a spolupráci a otevírá prostor pro dialog. Díky zapojení kreativity do výuky vzniká podnětné prostředí, nastaví se rovné příležitosti, vyučuje se pomocí zážitků. To vše zanechá v dětech radost a dobré pocity. Středobodem českého vzdělávacího systému však stále ještě bývá honba za chybami. Děti se ve škole začnou bát chyby dělat, čímž ztrácejí přirozenou tvořivost a potenciál budoucích inovátorů.

Poslední příležitost zahrnout kreativitu do českého vzdělávání
Doposud se kreativnímu vzdělávání věnovaly jen nevládní organizace, např. uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení, která zastupuje 35 organizací, dále Společnost pro kreativitu ve vzdělávání či Kreativní Česko. Stát zareagoval nedávno díky strategickému rozvoji kulturních a kreativních odvětví na Ministerstvu kultury ČR. Jde přitom o meziresortní oblast, v ČR se jí však dostatečně nevěnuje ani jeden ze subjektů, jak by měl. Obě ministerstva spolu již nicméně podepsala memorandum o spolupráci, které by tuto oblast mělo řešit.

„Mezi klíčové dokumenty pro rozvoj vzdělávací soustavy a vzdělávání v České republice patří Strategie 2030+. Cíle strategie jsou zaměřeny jednak na kompetence potřebné pro aktivní občanský, profesní i osobní život, a jednak na maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. Jednou z cest, jak naplnit uvedené cíle a podpořit tvořivost, tedy kreativitu a kreativní myšlení mladé generace, je větší propojení a zapojení umění a kultury do vzdělávání. Tomu jde velmi dobře naproti v loňském roce uzavřené Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vznik meziresortní pracovní skupiny,” říká Jan Mareš, náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání a mládeže a dodává: „Úspěch ve vzdělávání není založen jen na jeho formální školské podobě, ale také na propojení s jeho neformální částí. Věřím, že tato meziresortní spolupráce přinese spoustu nových podnětů a námětů, jak ještě lépe promítnout umění, ve všech podobách, do těchto obou součástí vzdělávání.“

Koncept rozvoje kompetencí k tvořivosti a podnikavosti by měl být také ústředním tématem v proměně obsahu, metod a forem vzdělávání, modernizaci a revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP), k nimž se do 21. dubna letošního roku mohou posílat veřejné připomínky. Organizace upozorňují na to, že je právě nyní poslední příležitost dostat kreativitu a umění v rámci připomínkování do RVP a zahrnout je i do dalších oblastí. Například místo toho, aby se škrtala hodinová dotace na výtvarnou výchovu ve prospěch IT, mělo by se přemýšlet o kombinaci obou předmětů. Právě propojování disciplín a předmětů ve vzdělávacích programech se posléze promítne do jejich praktického využití a pochopení celospolečenských problémů dneška.

Kreativní vzdělávání pomáhá nejen žákům, ale i učitelům
„Pracovní trh a formy vzdělání prochází díky pokračující digitalizaci radikálními změnami a dlouhodobé výzkumy ukazují, jak moc je pro úspěšné zvládnutí těchto změn potřebná podpora kreativního myšlení u jednotlivců i institucí. Moderní vzdělávání už není jen o absolvování střední a vysoké školy, ale je třeba na něj nahlížet jako na celoživotní a víceoborové. Právě lidé se širokým spektrem kreativních a přenositelných dovedností jsou už dnes těmi nejvíce žádanými pracovníky a zaměstnanci,” říká Vít Šimral, pražský radní pro školství, sport, vědu a podporu podnikání.

Rozvoj kreativity se nutně neváže jen na pomůcky a technologie, které by školy musely vlastnit. Akcentuje propojování formálního a neformálního vzdělávání, edukační programy (galerie, muzea, divadla, vědecká centra), znalost místních tradic a učení se z reálného života. Do kreativního vzdělávání patří ale též rozvoj kreativního leadershipu u pedagogů.

„Žijeme ve světě definovaném změnou a její rychlostí. Ve výchově vzdělávání proto nelze spoléhat na opakování naučených vzorců, ale na to, že unikátní výzvy vyžadují unikátní řešení. A to i v samotném vzdělávacím systému, v němž se oddělování formálního a neformálního vzdělávání stává reliktem minulosti. Hledat cestu ke spojení je nejen otázkou nutnosti, ale zejména kreativity,” upozorňuje ředitel Pražského inovačního institutu (Pii) Bohumil Kartous.

Kreativní vzdělávání může také pomoci řešit integraci ukrajinských žáků
České školství se musí vyrovnat se zapojením desítek tisíc ukrajinských dětí do výuky. To, jak se to podaří, je důležité nejen pro ně, ale i pro českou společnost. „Kreativní vzdělávání může hrát v této situaci opět klíčovou roli. Může být efektivním nástrojem citlivé integrace ukrajinských dětí. Protože akcentuje spolupráci a akceptaci jinakosti. Pracuje s emocemi a empatií. Skrze umění přináší rozmanité vyjadřovací prostředky, proto může být nástrojem prevence posttraumatických syndromů, agrese a konfliktů,” doplňuje Katarína Kalivodová, ředitelka SPKV.

Kreativní vzdělávání není žádnou novinkou. Mezi první programy patřilo před 20 lety Creative Partnership ve Velké Británii. Od té doby se podoba kreativního vzdělávání rozšířila. Podle studie OECD uvádí dovednosti spojené s tvořivostí ve svých národních kurikulárních dokumentech více než 76 zemí a jedenáct států konkrétně popisuje, jak postupovat v rozvoji tvořivých schopností u dětí ve věku od čtyř do 19 let. Se změnou ekonomiky směrem k její znalostní a kreativní formě se navíc zvyšuje i důležitost kreativního vzdělávání. Kreativita se jednoduše ukazuje být klíčovou kompetencí pro 21. století. I proto je kreativní učení tak důležité.

Ministerstvo kultury ČR plánuje využít finance z Národního plánu obnovy, aby otevřelo program na podporu kreativního vzdělávání do konce roku 2024. Ten by měl odpilotovat podporu této oblasti. Minulá vláda nezajistila Plán obnovy personálně. Pro MK ČR je Plán obnovy jako celek neúnosnou administrativní zátěží,” říká Jakub Bakule, expert na kreativní a kulturní odvětví z Pražského inovačního institutu a Kreativní Prahy, který je autorem dokumentu Státní kulturní politika 2021-2025+ a Strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví. „Přál bych si, aby program pokračoval i v budoucnosti, a to primárně díky financování z Operačního programu Jan Amos Komenský (JAK) řízeného Ministerstvem školství.”

„Kreativita hraje významnou roli i na akademické půdě, a to nejen v oblasti učení a tvorby znalostí a inovací, ale i v rámci jejich praktického uplatnění ve společnosti,” dodává Marcel Kraus, manažer projektu Hyb4City v Kampusu Hybernská a expert na inovace společenských, humanitních a uměleckých oborů z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. „I na univerzitě vzniká řada výzkumných a inovačních projektů, které využívají uměleckých prostředků a kreativních postupů pro různé cíle. Například i pro lepší inkluzi marginalizovaných skupin, ať už za využití hudby, divadla nebo výtvarných aktivit. Kreativita se tak stává nedílnou součástí inovačních aktivit a může významně přispět ke společenské prospěšnosti akademické práce.”

Světový týden kreativity ve vzdělávání 2022
PROGRAM AKCÍ
úterý 19. 4., 14:00 – 17:00
Pražské kulturní fórum (panel: HUMAN CAPITAL)
Kde: Kino Přítomnost

středa 20. 4., 13:30 – 15:30
Workshop Rozvoj tvořivosti pro pedagogické pracovníky a žáky ZŠ a SŠ
Akce bude probíhat ve dvou blocích, kdy první je určen pro základní školy a druhý pro střední školy. Blok pro základní školy povede zakladatelka Prototýpků, paní Veronika Šancová. Střední školy si vezme na starost pan Martin Vítek.
Kde: Podnikatelské a inovační centrum

středa 20. 4., 9:00 – 17:00
Pražské kulturní fórum (panely: INFRASTRUCTURE and FESTIVALS)
Kde: Kino Přítomnost

středa 20. 4., 10:00 – 14:00
Kreativně vzdělávací ateliér
Otevřený ateliér je určený pro děti, učitele, umělce i veřejnost, ve kterém mohou bez omezení vyjádřit svůj názor a tvořit prostřednictvím vizuálního umění, nových médií, sochařství, pohybu, ale také picture game nebo tvorby nového jazyka. Výstupem bude společná instalace vzniklých artefaktů.
Kde: Kampus Hybernská

středa 20.4., 13:00 – 16:00
Workshop Designové myšlení na vaší škole: Jak jednoduše generovat nápady?
Praktický workshop pro učitele, umělce, KKO ve vzdělávání. Vyzkoušíte si techniky a nástroje designového myšlení a naučíte se myslet jako designér! Workshop povede grafická designérka MgA. Tereza Vlašímská.
Kde: Kampus Hybernská

středa 20.4., 16:00 – 17:30
Dětský Think Tank /Diskuze pro zvané účastníky/
Dětský Think Tank se zaměřuje na ověřování nových formátů a postupů, kde se aktéry společenských změn stávají děti a mladí lidé. Projekt staví na expertní spolupráci pedagogů, akademiků, umělců, spolků a firem, kteří vytváří vhodné podmínky pro aktivní zapojení každého žáka bez rozdílů.
Kde: Kampus Hybernská

středa 20. 4., 17:00 – 19:30
Prague Innovation Mixxer: Technologie a inovace ve vzdělávání
Zaměříme se na to, jak mohou inovace měnit paradigma formálního vzdělávání. Představíme si praktická řešení inovativních konceptů, které reflektují nejnovější požadavky na moderní vzdělávání. Zapojte se do moderované diskuse s odborníky z praxe, ve které budeme diskutovat o nejnovějších trendech i výzvách moderního vzdělávání.
Kde: Podnikatelské a inovační centrum

středa 20.4., 16:00 – 22:00
Networking / Party kulturních aktérů a organizací v oblastí kreativity
Kde: Pražské kreativní centrum

středa 20.4., 18:00
Diskuze: Jakou roli hraje kultura, umění a vzdělávání v globálních společenských krizích
Jaké jsou možnosti umění a kultury v kritických společenských momentech? Ať už se jedná o integraci uprchlíků, covidovou izolaci či artikulaci společenského nesouhlasu. Na druhé straně v dobách společenského “klidu”  jsou kultura a umění na chvostu společenských potřeb. Proč tomu tak je? Hosté: Jana Návratová (IDU), Dana Moree (FHS UK), Tamara Moyzes (AVU), Kateřina Klementová (NIPOS), Milan Zvada (KC Záhrada). Moderuje: Roman Černík (Moving Station)
Kde: Kampus Hybernská

čtvrtek 21.4., 9:00 – 14:00
European Creative Industries Summit (General Assembly through Zoom)
Kde: online

čtvrtek 21.4., 13:00 – 18:00
Konference Tvořivost jako zdroj inovací a podstata vzdělávání
Tvořivost a tvůrčí proces jsou zdrojem inovativního myšlení a vzniku inovací. Tvořivost je základem, nikoli doplňkem vzdělávání. Vychází z lidské přirozené touhy po poznání, objevování sebe sama a světa kolem nás. Bez tvůrčího poznávání není objevů a vynálezů. Je to dovednost, kterou je třeba rozvíjet. Bez ní bychom těžko obstáli v rychle se měnícím světě, který nás neustále staví před nečekané změny. Seznámíme se, jak se tvořivost a inovativnost dá uplatnit v evropské spolupráci, v kariérovém poradenství, ve vzdělávání neslyšících dětí v oblasti výtvarné výchovy, v rozvoji podnikavosti i v realizaci vzdělávacího programu nebo ve světě talentu a nadání.
Kde: Podnikatelské a inovační centrum

čtvrtek 21. dubna 14.30 – 17.00
Kulatý stůl: Kreativní vzdělávání: výzvy a bariéry /uMĚNÍM/
Kde: GHMP Dům U Kamenného zvonu

čtvrtek 21.4., 17:30-19:30
Workshop Playshop –  hravostí k inovacím
Playshop je workshop, na kterém v sobě pomocí miniprojektíků a kraťoučkých her probudíte vlastní hravost. Dozvíte se základní principy designového a kreativního myšlení. Budeme se bavit o vašich VÁŠNÍCH a HODNOTÁCH. Ty potom navážeme na klasickou Disneyho triádu CO, JAK a PROČ. Na závěr si sestavíte AKČNÍ PLÁN k dosažení vašeho ZÁMĚRU a skočíte do toho rovnýma nohama. Určený pro pedagogické i nepedagogické pracovníky pracující s nadanými a mimořádně nadanými děti + jejich žáky a studenty.
Kde: Podnikatelské a inovační centrum

pátek 22.4., 16:00 – 22:00
Mezinárodní den kreativity v Pražském kreativním centru – Kulturní program pro veřejnost
Akce proběhne pod záštitou Hany Třeštíkové, radní pro kulturu HMP

10:00 – 12:30 Debata Jak hluboce se prolínají témata vzdělávání, budování komunit a kreativity dětí na školách s dlouhodobými záměry Prahy?

Otevřené debaty se zúčastní organizace sídlící v Pražském kreativním centru (PKC) a zástupci pražského magistrátu. U kulatého stolu v PKC zasednou Hana Třeštíková, Mariana Čapková (obě MHMP), Anna Kubíčková (ČOSIV), Anna Malinová (Eduzměna), Katarína Kalivodová (SPKV), Kateřina Bílková (uMĚNÍM), Pavlína Šulcová (JCC Praha), Jan Dolínek (Eduin) a Jakub Hejzlar (Učitelnice). Debatu moderuje Ondřej Horák (Kreativní Praha).

16:00 – 22:00 Odpolední hudebně-gastronomické zakončení Světového týdne kreativity v PKC. Návštěvníci mají možnost vytvořit si vlastní jídlo na grilu z nabídnutých surovin a za pomoci umělce a specialisty na izraelské pokrmy Noama Daroma.
Kde: Pražské kreativní  centrum


Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s